Chyba Vážení zákazníci, z důvodu stěhování provozovny jsou osobní odběry možné POUZE po předchozí domluvě.

Obchodní podmínky a Podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  obchodní společnosti Euromusica s.r.o, se sídlem Nádraží 129, Beroun 26601, IČ : 27161129, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl С, vložka 00942 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Prodávající nemá možnost zjistit před uzavřením smlouvy, zda kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Uvede-li kupující identifikační číslo (IČ), má se za to, že jde o podnikatele.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Jakékoliv jiné všeobecné či jiné obchodní podmínky se vylučují a nebudou součástí uzavřené smlouvy.

1.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Před uzavřením smlouvy prodávající kupujícímu sděluje, že

a) kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž podmínky a postup při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je blíže specifikován v čl. 5. těchto obchodních podmínek.

b) v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

c) v případě, že kupující má zájem uplatnit stížnost, lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, který je blíže specifikován v čl. 8.4 obchodních podmínek.

1.7. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dopravu zboží ke kupujícímu, které jsou zároveň i vyjádřením nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska. Součástí kupní ceny nejsou jiné úkony či služby prodávajícího.

2.4 Objednávky je možno zaslat a provádět formou:

      (a) internetové objednávky odeslané z našeho e-shopu naplněním košíku

      (b) zasláním elektronickou poštou na adresu classicdvd@classicdvd.cz

      (c) telefonicky na čísle 235300127

2.5. Pro internetové objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

2.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

2.5.4. údaje o místu dodání objednávaného zboží,

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).Potvrzovací e-mail o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky. Potvrzení objednávky pošleme na Vaši e-mailovou adresu nebo sdělíme telefonicky po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

2.7. V případě objednávek elektronickou poštou nebo telefonicky je vždy nutné uvést kód titulu, druh nosiče, titul, cenu.

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zasláno prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž prodávající sdělují kupujícímu, že tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10.  V případě nejasností má prodávající právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat kupujícího telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění prodávajícím, objednávka bude stornována.

2.11. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1 Ze strany kupujícího - kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží na objednávku, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, (např. zbytečná doprava) je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

3.2 Ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 pracovních dnů.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Ceny uvedené u jednotlivých titulů jsou konečné. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu.

V ceně zboží není započteno balné, dopravné a dobírečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy zvoleném kupujícím.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2.1. Dobírkou - platba za zboží uskutečněná prostřednictvím přepravce na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce (hotovost přebírá od kupujícího přepravce).
4.2.2. V hotovosti - platba v naší provozovně při osobním převzetí zboží (neúčtujeme žádné další poplatky) - pouze objednávky z ČR.
4.2.3. Převodem na účet - při platbě převodem na účet bude kupující informován písemně (emailem) nebo telefonicky o stavu objednávky.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5. Kupující si při vyplňování objednávkového formuláře vybere preferovaný způsob platby a dopravy. Aktuální přehled možností přepravy, dodání zboží, včetně přehledu cen dodání a dalších pokynů, kupující nalezne na www.classicdvd.cz  v sekci Doprava zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ SPOTŘEBITELEM

5.1. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu č.1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, pokud ji již zaplatil, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Pro odstranění pochybností se uvádí, že ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kde kupující je podnikatelem

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Aktuálně nabízené možnosti přepravy, dodání zboží, včetně přehledu cen dodání, kupující nalezne na www.classicdvd.cz  v sekci Doprava zboží

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ U KUPNÍ SMLOUVY SE SPOTŘEBITELEM

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7. V případě uplatnění nároku z odpovědnosti za vady se přihlíží k povaze reklamované vady. Kupující má především právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou vadného zboží. Není-li oprava zboží možná či vhodná, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. Při určování výše slevy se přihlíží k rozsahu vady a jejímu charakteru, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a k možnostem jeho dalšího použití.

7.8. V reklamaci kupující uvede a předloží:

jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon kontaktní osoby, se kterou má být v této věci jednáno

doklad o zaplacení zboží

popis vady – např. písemným popisem či fotografickou dokumentací.

7.9 V případě uplatnění reklamace emailem prodávající písemně potvrdí přijetí o oznámení reklamace.

7.10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná podle druhu zboží k odbornému posouzení vady. O reklamaci je s kupujícím sepsán reklamační protokol, jehož obsahem je datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě, že reklamace je prodávajícím uznána jako oprávněná, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn a bude mu sdělen způsob odstranění reklamované vady. Prodávající je povinen vyřizovat reklamace bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ U KUPNÍ SMLOUVY S PODNIKATELEM

8.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání. Prodávající neodpovídá za vady, u nichž se prokáže, že byly způsobeny kupujícím, třetí osobou, která není ve smluvním vztahu s prodávajícím, nebo vzniklé v důsledku události vyšší moci. Dále není prodávající odpovědný za vady vzniklé či způsobené nesprávným nakládáním se zbožím, mechanickým poškozením či úmyslným poškozením, běžným opotřebením, nebo živelnou událostí (např. požár, vodovodní havárie, apod.). Vadou není rovněž opotřebení dílů, které jsou spotřebního charakteru nebo podléhají opotřebení, například ztupení sečných částí, opotřebení plášťů kol, apod. Za vady vzniklé po předání zboží odpovídá prodávající pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

8.2. Nároky z odpovědnosti za vady, které lze zjistit při dodání zboží (zjevné vady), uplatní kupující u prodávajícího nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání zboží. Jestliže kupující tuto povinnost nesplní, nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zboží u zjevných vad zanikají.

8.3. Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zboží u skrytých vad zanikají, jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o skrytých vadách zboží do 15 dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit, jestliže by jednal s odbornou péčí, nejpozději však do 2 měsíců od dodání zboží. V případě, že bude reklamace uznána prodávajícím jako oprávněná, má kupující právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží, prohlásí-li prodávající, že není účelné zboží opravit. K opravě zboží je povinen kupující zboží dopravit do místa sídla či provozovny prodávajícího. Výše slevy bude prodávajícím stanovena s ohledem na povahu vad a jejich vliv na užití zboží. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží a za případné škody způsobené kupujícímu pouze a jen do výše plnění, které uhradil kupující prodávajícímu za dané zboží včetně DPH. Kupující bere na vědomí, že bez tohoto ujednání by prodávající kupní smlouvu s kupujícím nikdy neuzavřel a neměl by na jejím plnění zájem.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy classicdvd@classicdvd.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.6. Prodávající není odpovědný za prodlení s plněním či nesplnění povinnosti podle kupní smlouvy nebo za škody, pokud toto prodlení či nesplnění bylo způsobeno vyšší mocí. Zásahem vyšší moci se rozumí zejména: silné sněhové či jiné bouře, povodně a jiné přírodní katastrofy, nesjízdné silnice, dlouhodobé přerušení dodávky elektrické energie, teroristické činy nebo jejich nebezpečí, občanské nepokoje, rozhodnutí správních orgánů či jiný podobný stav.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

13. ZLEPŠENÍ KVALITY SLUŽEB VE SPOJENÍ S NÁKUPNÍM RÁDCEM HEUREKA.CZ
 

13.1 Z důvodu neustáleho zkvalitňování služeb internetového obchodu www.classicdvd.cz bude kupujícímu cca po 10 dnech od odeslání objednávky formou naplnění nákupního košíku, ve spojení s nákupním rádcem Heureka.cz odeslán E-mail s požadavkem o vyjádření názoru k internetovému obchodu www.classicdvd.cz

13.2 Bez svolení kupujícího nebudou žádné osobní údaje poskytnuty třetím stranám a odpovědi kupujícího poslouží pouze jako anonymní názor. Všechny odpovědi jsou spravovány nezávislou službou Heureka.cz a také pro prodávajícího jsou odpovědi kupujícího zcela anonymní.

13.3 Názor kupujícího, společně s vyjádřením ostatních zákazníků, poslouží k vytvoření objektivního hodnocení kvality služeb internetového obchodu www.classicdvd.cz. Poslouží tak dalším zákazníkům při výběru obchodu a zároveň umožní prodávajícímu zlepšit se v aspektech, které jsou pro zákazníky důležité.

13.4 Vyjádření názoru není povinné.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Veškeré fotografie na e-shopu www.classicdvd.cz jsou pouze ilustrativní a vycházejí z aktuálních podkladů distributorů či výrobců. Některé fotky tudíž nemusí odpovídat přesně aktuálnímu vzhledu produktu. Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího.

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

14.6. Prodávající si vyhrazuje právo měnit informace a obsah tohoto webu bez předchozího upozornění. Právo chyby vyhrazeno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍLOHA Č. 1

 

                                  Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte a odešlete pouze v případě, že si přejete odstoupit od uzavřené kupní smlouvy)

Adresát:

Internetový obchod www.classicdvd.cz

Euromusica s.r.o, se sídlem Nádraží 129, Beroun 26601, IČ : 27161129,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl С, vložka 00942

E-mail: classicdvd@classicdvd.cz

V…………………………dne…………………………20……

 Já, níže podepsaný spotřebitel:

………………………………………….. (jméno a příjmení)

………………………………………….. (datum narození)

…………………………………………… (bydliště)

e-mail:……………………………………….

telefon:………………………………………

tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené ohledně tohoto zboží:

datum objednání:………………………………

datum dodání: …………………………………

číslo objednávky:………………………………

číslo účtu pro vrácení peněžních prostředků:…………….…………………………

(v případě uvedení čísla účtu  budou prostředky vráceny na tento účet).

 Kupující:………………………………………

Podpis

(Jméno a příjmení spotřebitele)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR


Tyto Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR (dále jen „Obecné podmínky“) vydané společností Euromusica s.r.o, se sídlem Nádraží 129, Beroun 26601, IČ : 27161129, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl С, vložka 00942

(dále jen „ Euromusica s.r.o.“) informují zákazníky a obchodní partnery o tom, jaké osobní údaje společnost Euromusica s.r.o. zpracovává o fyzických osobách získaných při prodeji zboží, poskytování služeb, e-shopech Euromusica s.r.o. a při návštěvách internetových stránek provozovaných Euromusica s.r.o. a kontaktech s potenciálními zákazníky, za jakým účelem a jak po jakou dobu tyto osobní údaje Euromusica s.r.o. zpracovává, jakým třetím osobám a z jakého důvodu je předává.

Obecné podmínky jsou účinné od 25.5.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Euromusica s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR.


I. Shromažďování osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Euromusica s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb společnost Euromusica s.r.o. může shromažďovat a zpracovávat níže uvedené kategorie osobních údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Euromusica s.r.o. nebo na základě zákona, a to bez souhlasu subjektu údajů, pro jiné pouze na základě souhlasu.

1.     Základní osobní identifikační údaje

 Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, popř. IČ, DIČ, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, adresu sídla nebo místa podnikání, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, popř. adresu na sociální síti, čísla předložených identifikačních dokladů a popř. jejich kopie (údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny). V některých případech jsou shromažďovány identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí.

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje. V případě smluv o jednorázovém poskytnutí služby je rozsah osobních údajů omezen na údaje, která jsou nezbytná pro poskytnutí sjednané služby. Dále jsou zpracovávány údaje o zakoupeném zboží nebo poskytnuté službě, jejich objemu a segmentu.

2.     Technické údaje

Euromusica s.r.o. shromažďujeme informace, které z technických důvodů automaticky předává prohlížeč zákazníka. Jedná se o tyto údaje - typ/verzi prohlížeče, používaný operační systém, URL předchozí navštívené stránky, jméno hlavního počítače (IP adresa), časový údaj.

Při ukládání jsou tyto údaje anonymizovány a nejsou ani propojovány s údaji z jiných zdrojů. IP adresa zákazníka je brzy po ukončení návštěvy našich stránek vymazána.
V rámci funkce vyhledávání obchodu jsou webové stránce Euromusica s.r.o. předávána geografická data v podobě zeměpisné šířky a délky, pokud je mobilní přístroj zákazníka vybaven lokalizační funkcí. Před aktivací lokalizační funkce bude zákazník formou bezpečnostní hlášky požádáni o souhlas. Data jsou využívána výhradně pro určení stanoviště zákazníka, nejsou ukládána.

3.     Údaje z komunikace se zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním zboží a služeb společností Euromusica s.r.o. zákazníkovi. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů.

4.     Údaje zpracované na základě souhlasu zákazníka

Zpracování těchto údajů umožňuje společnosti Euromusica s.r.o. zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu k marketingovým účelům:
• zlepšení kvality služeb Euromusica s.r.o. a vývoje nových 
• zobrazování pouze reklam na základě zájmů konkrétního zákazníka
• provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou služby Euromusica s.r.o. používány
• analýzy preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním potřebám zákazníka
• zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: classicdvd@classicdvd.cz) a obsahových newsletterů.
S uvedeným využitím je zákazník oprávněn kdykoli vyjádřit nesouhlas prostřednictvím krátkého písemného sdělení, které zašle na adresu sídla Euromusica s.r.o. Nádraží 129, Beroun 26601, nebo na e-mailovou adresu: classicdvd@classicdvd.cz.


II. Zpracovávání osobních údajů

1.     Údaje zpracované bez souhlasu zákazníka

Euromusica s.r.o. provádí zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluv, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. 

Euromusica s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.

2.     Doba zpracování údajů

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Osobní údaje jsou pro uvedené účely uchovávány po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti Euromusica s.r.o.. 

V případě zakoupení zboží je společnost Euromusica s.r.o. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a Euromusica s.r.o. po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

U zákazníků služeb poskytovaných Euromusica s.r.o. je společnost Euromusica s.r.o. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a Euromusica s.r.o. po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti Euromusica s.r.o..

V případě jednání mezi společností Euromusica s.r.o. a novým zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo ukončeno uzavřením smlouvy, je společnost Euromusica s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Faktury vystavené společností Euromusica s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

U dlužníků si společnost Euromusica s.r.o. ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 10 let poté, co bylo pravomocně ukončeno jakékoli soudní či správní řízení vedeném se zákazníkem.

3.     Zpracování bankovních údajů v souvislosti s platbou a odstoupením od kupní smlouvy 

Euromusica s.r.o. umožňuje platbu na dobírku a bankovním převodem. Všechny způsoby platby jsou komplexně chráněny bezpečnostními standardy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží bude společnost Euromusica s.r.o. zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení. Tyto poskytnuté osobní údaje bude Euromusica s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Euromusica s.r.o.), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o zpracování bez souhlasu zákazníka.

Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude Euromusica s.r.o. provádět sama anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v České republice.

4.     Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním reklamací, popř. jiných podnětů

Prostřednictvím emailu classicdvd@classicdvd.cz může být zákazníkem uplatněna reklamace výrobku. Euromusica s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje za účelem vyřízení takové reklamace, a to z důvodu plnění svých smluvních a zákonných povinností. Jedná se o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas zákazníka.  V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Euromusica s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Euromusica s.r.o. sáma. Bude-li to potřebné je Euromusica s.r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může Euromusica s.r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení.

5.     Zpracování osobních údajů v případě vzniku škody

V souvislosti s prodejem výrobků nebo poskytování služeb může vzniknout zákazníkům Euromusica s.r.o. určitá škoda (např. škoda způsobená vadným výrobkem). V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů Euromusica s.r.o. pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou Euromusica s.r.o. může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody, tj. 10 let ode dne vzniku škodní události. Za účelem vyřešení škodní události je Euromusica s.r.o. oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům.

6.     Zpracovávání údajů se souhlasem zákazníka pro obchodní účely 

Se souhlasem pro obchodní účely se zpracovávají osobní údaje zákazníka za účelem vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb a v souvislosti s oslovením zákazníka, buď telefonicky, písemně (včetně příloh k účtu/ faktuře), prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Za tímto účelem si Euromusica s.r.o. vytváří o zákaznících, kteří souhlas udělí, typové profily chování při využívání produktů a služeb společnosti Euromusica s.r.o. a uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Euromusica s.r.o. a následující 5 (10) let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů pro jiné účely a na základě jiných právních titulů.

Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány údaje, k jejich zpracování udělil zákazník souhlas, a to po dobu, po kterou je Euromusica s.r.o. oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá.


III. Sdělení osobních údajů třetím osobám

Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží nebo propagací nabídky produktů a služeb nutné, poskytuje Euromusica s.r.o. osobní údaje zákazníka partnerským společnostem za účelem péče o zákazníky, dodání a doručení zboží prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek a plnění smluvních ujednání, dále také za účelem výroby a zasílání reklamních materiálů.

Dále osobní údaje Euromusica s.r.o. předává zejména advokátům, auditorům, správě IT systémů, franchizovým partnerům. Každý takový subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, je prověřován a s každým je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů

České a slovenské služby

PPL (VOP)
Česká pošta (Poštovní podmínky)

jiné dopravní a logistické společnosti dle domluvy s zákazníkem.

Zahraniční služby

Google Analytics (Data Processing Amendment)

Všichni zpracovatelé právnickými osobami se sídlem v České republice nebo se sídlem na území státu Evropské unie.


IV. Technické zabezpečení osobních údajů

1.     Cookie

Za účelem zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům využívají stránky Euromusica s.r.o. soubory cookie. Osoba zákazníka není na základě informací získaných prostřednictvím cookies identifikovatelná. Soubory cookies pomáhají zejména:

• ke správné funkčnosti webových stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;

• při zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
• při zjišťování, které stránky a funkce používají zákazníci nejčastěji;

• při zjišťování, které reklamy si zákazníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče zákazníka. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí webového prohlížeče zákazníka odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. 

Pokud bude mít prohlížeč zákazníka použití cookies povoleno, bude Euromusica s.r.o. vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

2.     Google Analytics

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá Euromusica s.r.o. službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 
Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Euromusica s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. 

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče.
V rámci služby Google Analytics využívá Euromusica s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. 
Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Euromusica s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

V. Právo na přístup k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má zákazník zejména následující práva:

• právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

• právo osobní údaje opravit či doplnit;

• právo požadovat omezení zpracování;

• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

• právo požadovat přenesení údajů;

• právo na přístup k osobním údajům;

• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

1.     Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Euromusica s.r.o., jednak potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti je Euromusica s.r.o. oprávněn účtovat za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti Euromusica s.r.o.

2.     Právo na opravu nepřesných údajů

Zákazník má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Euromusica s.r.o. zpracovává. Zákazník je povinen oznamovat Euromusica s.r.o. změny svých osobních údajů. Zároveň je zákazník povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Euromusica s.r.o. zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede bez zbytečného odkladu.

3.     Právo na výmaz

Zákazník má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Euromusica s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: classicdvd@classicdvd.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu zákazníka, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracovává Euromusica s.r.o. na jiném právním základu, než je souhlas.

4.     Právo na omezení zpracování

Zákazník má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud bude popírat jejich přesnost, důvody jejich zpracování nebo pokud podá písemnou námitku proti jejich zpracování.

5.     Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR má zákazník právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

6.     Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR má zákazník právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Euromusica s.r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

7.     Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Zákazník je oprávněn vznést písemnou námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Euromusica s.r.o.. Pokud zákazník nebude souhlasit, že občas dostane nějaké obchodní sdělení, má možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání jeho osobních údajů za účelem přímého marketingu.

8.     Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to na adrese sídla Euromusica s.r.o.- Nádraží 129, Beroun 26601, nebo na e-mailovou adresu: classicdvd@classicdvd.cz.

9.     Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V. Závěrečná ustanovení

1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

3. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

4. V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů využijte kontaktního emailu classicdvd@classicdvd.cz  či písemně na naší adrese našeho sídla.

5. V této souvislosti je Euromusica s.r.o. oprávněn požadovat, aby zákazník za účelem prověření identity vhodným způsobem prokázali totožnost, Jde o preventivní bezpečnostní opatření zamezující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

 

 

 

 

 

 

 

Nákupní Košík 0 ks za 0 Kč
Kontakt